Hem » ESG – hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetfokus och höga interna krav gör oss till en av få inom solenergibranschen i Sverige som kan erbjuda en hållbarhetsrapport. Våra företagskunder kan därför vara säkra på att de får ren energi från solparker som skapas på ett rättvist och hållbart sätt.

Save the world from bad energy

För oss är en lysande framtid ett samhälle fyllt med god energi. En plats där den kraft vi använder för att driva våra hem, lysa upp våra kontor och belysa våra parker är lika bra som det sätt vi behandlar varandra, oss själva och vår planet.  Därför genomsyrar vårt engagemang i hållbarhet hela vår verksamhet, från vår styrelse till våra anställda, och vi arbetar aktivt med att stärka vår kunskap och sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål för att positivt påverka på den närmiljö vi befinner oss i.

Turn Energy & hållbarhet

  • Ladda ner vår hållbarhetsrapport 
  • Läs mer om hur vi arbetar miljö, socialt ansvar och bolagstyrning (ESG)
  • Lämna klagomål & förbättringsförslag

Vårt hållbarhetsarbete står på tre ben

Under 2023 började Turn Energy rapportera företagets utsläpp enligt GHG Protokollet för att mäta alla våra utsläpp. Insamling av data kommer att genomföras årligen. Detta tillhandahåller alla intressenter inom Turn Energy systematisk och jämförbar information för att bedöma vår utveckling och påverkan samt för att vägleda våra anställda och leverantörer i arbetet med att minska utsläppen.

Turn Energy är under ständig utveckling och vi arbetar aktivt med att genom hela vår process, från projektering till driftfas och slutligen en eventuell nedmontering, minimera vår miljöpåverkan. Detta gör vi inte bara genom att producera energi från en helt förnybar källa – solen, utan även genom att tänka på ekologisk hållbarhet i stort genom hela processen, samt att vidta åtgärder för att gynna biologisk mångfald framförallt under driftfasen.

När vi väljer vilka marker vi vill utveckla våra solparker inom är det första steget alltid att utvärdera lämpligheten av marken. Först och främst måste den planerade marken vara byggbar d.v.s tekniskt lämplig att bygga på. Därefter utvärderar vi vilka eventuella natur- och kulturvärden som kan finnas inom området. Vi väljer sedan aktivt bort mark där vi bedömer att påverkan blir för stor på dessa värden, och försöker välja marker med så låga natur- och kulturvärden som möjligt.

FN:s globala hållbarhetsmål

I september 2015 antog ledare från världens länder en ny global utvecklingsagenda med 17 hållbara utvecklingsmål, känd som Agenda 2030. Dessa mål strävar efter att eliminera fattigdom, bekämpa klimatförändringar och främja fredliga och säkra samhällen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de globala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

Vi anser att vi kan bidra med att främja fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (SDGs).

  • Hållbar energi (SDG 7): Vi levererar ren, prisvärd och hållbar energi, vilket minskar belastningen på elnätet och reducerar växthusgasutsläpp.
  • God arbetsmiljö och ekonomisk tillväxt (SDG 8): Vi främjar ekonomisk tillväxt och skapar kvalitativa arbetstillfällen. Vi genomför årliga medarbetarundersökningar och erbjuder kollektivavtal och generösa förmåner.
  • Minska ojämlikheter (SDG 10): Vi bekämpar olika former av ojämlikhet och ser till att fördelarna med ren energi är tillgängliga för alla samhällsskikt.
  • Ansvarsfull konsumtion och produktion (SDG 12): Vi främjar ansvarsfull konsumtion och produktion genom resurseffektiv och miljövänlig energiproduktion samt ansvarsfulla

En viktig del av vår företagsstyrning är utvecklingen och efterlevnaden av vår ESG-policy. Denna policy är vår vägledning för att integrera hållbarhet i alla våra verksamhetsområden och säkerställa att vi agerar i enlighet med bästa praxis och globala standarder för miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Vår hållbarhetsrapport är inte bara en årlig sammanfattning av våra prestationer och framsteg, utan även en central del av den riktning bolaget ska röra sig mot. Genom att arbeta proaktivt inom hållbarhetsaspekten sätter vi riktningen tidigt inom bolaget. Att vi sedan dokumenterar och redovisar våra hållbarhetsinitiativ visar på att vi strävar efter transparens och ansvar gentemot våra intressenter och intresserade parter.

Vi ser till att vår Code of Conduct inte bara är ett dokument som samlar damm i en låda, utan blir en aktiv del av vår företagsstyrning. Genom att integrera våra hållbarhets principer och etiska värderingar i vårt dagliga arbete genom bland annat partnerskap och avtal säkerställer vi en sund företagskultur och agerar som förebilder inom vår bransch.

Som medlemmar i Nätverket för solparker är vi en del av en gemenskap av företag som strävar efter att främja och utveckla solenergi som en hållbar energikälla. Genom att delta aktivt i detta nätverk stärker vi inte bara vår egen hållbarhetsstrategi, utan bidrar även till en bredare förändring mot en mer hållbar energiframtid.

Klagomålshantering

Med tanke på vikten av öppenhet och ansvar i vår arbetskultur har vi frivilligt infört en policy för klagomålshantering. Även om det inte är lagkrav, anser vi att en sådan mekanism är avgörande för att hantera felaktigheter, bygga förtroende och ge intressenter möjlighet att rapportera bekymmer.

Vi strävar efter att upprätthålla vårt åtagande om etiskt beteende, bolagsstyrning och välfärd för intressenter. Vi är dedikerade att skapa en kultur där problem kan lyftas och hanteras öppet och transparent, vilket i slutändan bidrar till vår organisations långsiktiga framgång och hållbarhet.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

Fyll i din e-postadress för att ladda ner rapporten.

Klagomålshantering

Du kan lämna klagomål eller tipsa oss helt anonymt om du vill. Vill du ha återkoppling på ditt ärende behöver du lämna en e-postadress som vi kan kontakta dig på.

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 20 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. 

Intresserad av PPA?

Har du frågor om elköpsavtal för företag eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.