Vad är Scope 1, 2, 3?

Den internationella definitionen Scope 1, 2 och 3 används för att kategorisera vilket klimatavtryck som ett företag lämnar efter sig. År 1997 enades länder globalt om att minska utsläppen av växthusgaser och denna enade front utgör grunden i Kyotoavtalet. För att tydliggöra olika utsläpp, direkta och indirekta, klassificeras utsläppen enligt Scope 1, 2 och 3 – helt i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG).

Förnybar energi hållbarhet scope 1,2 3

Vad är scope?

Scope används som ett samlingsnamn och inkluderar alla resurser och processer som är nödvändiga för att slutföra ett visst projekt eller produktionskedja. Enkelt förklarat kategoriserar Scope om företagets utsläppskällor är direkta eller indirekta.

Vad är skillnaden mellan Scope 1, 2 och 3?

Scope 1 är relativt enkelt att förklara. Denna kategori omfattar alla utsläpp som ett företag äger eller kontrollerar, så kallade direkta utsläpp. När ett företag använder sig av ugnar, värmepannor och olika typer av fordon kategoriseras de direkta utsläppen från dessa inom Scope 1.

Indirekta utsläpp klassificeras som Scope 2. Hit hör bland annat utsläpp av växthusgaser som bildats från till exempel el som ett företag köper från en extern aktör. Många företag som ännu inte ställt om till förnybar energi, som till exempel solenergi, måste köpa el från en extern elleverantör för att företaget ska fungera – detta kan öka på företagets indirekta utsläpp.

Inom Scope 3 finns alla indirekta utsläpp som ett företag inte kan styra över men som är nödvändiga för att kunna driva företagets tillverkningsprocess framåt. Utsläppen i Scope 3, som ligger utanför företagets kontroll, delas i sin tur upp i uppströms-utsläpp och nedströms-utsläpp.

Inom uppströms-utsläppen finns klimatavtryck orsakade av bland annat inköp av kapitalvaror, resor till och från arbetsplatsen för anställda, resor i tjänsten och inköp av både tjänster och varor.

Nedströms-utsläppen omfattar konsumentanvändning av en produkt eller tjänst som köpts från företaget, men även transportkedjan för leverans och distribution av företagets produkter. Dagens miljö- och klimatdiskussion handlar mycket om företagets ansvar för produkten när den är färdiganvänd och hanteringen av denna process ingår också i nedströms-utsläppen inom Scope 3.

Varför är Scope 1, 2 och 3 viktigt för företag?

Scope 1, 2 och 3 är handfasta kategorier som definierar indirekta och direkta utsläpp som ett företag har. För att reducera sina utsläpp och därmed klimatavtryck kan företag kategorisera hela sin produktionskedja och hur stor mängd utsläpp de har i respektive kategori. Denna kartläggning kan sedan ligga till grund för att konstruktivt arbeta med att reducera klimatavtrycket. För att minska avtryck inom till exempel Scope 3 kan en del tjänsteresor ersättas med digitala möten och inköp av varor och tjänster kan ses över så att dessa är miljöklassificerade. Med Scope 1, 2 och 3 tvingas företag också att se bortom produktionskedjan och ha konstruktiva lösningar på hur deras produkt ska tas omhand när den är förbrukad. Innehåller den komponenter som kan återanvändas? Om inte, så finns här potential att förbättra produktsammansättningen.

Ett effektivt sätt att minska företagets klimatavtryck i Scope 1 är att investera i förnybar energi och på så sätt reducera eller helt eliminera de direkta utsläppen.

Hur säkerställer företag att de uppfyller Scope 1, 2 och 3?

Det går delvis att försäkra sig om att företag uppfyller rapporteringen om sina utsläpp. Alla utsläpp som ett företag har i kategorierna Scope 1 och 2 måste, enligt GHG-protokollet, rapporteras. Företag kan däremot enligt GHG-protokollet välja om de vill rapportera sina indirekta utsläpp i Scope 3.

Det går alltså utmärkt att förvissa sig om ifall ett företag satsat på förnybar energi, som till exempel en solpark, eftersom dessa utsläpp omfattas av Scope 1 – och måste redovisas. Turn Energy arbetar med förnybar energi och företag som väljer att installera solparker från oss som sin primära energikälla kan känna tillfredsställelse med att se företagets Scope 1 reduceras eller helt försvinna. Förnybar energi är en förutsättning för att uppnå nettonollmålet.

 

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 20 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. 

Intresserad av PPA?

Har du frågor om elköpsavtal för företag eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.